ÉPÜLETGÉPÉSZ KÉPZÉS DEBRECENBEN

A tanszék rövid története:


A Debreceni Egyetem AMTC Mûszaki Karán húsz évvel ezelõtt, az 1987/88-as tanév szeptemberében alakult meg az akkor még Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolán az Épületgépészeti Tanszék Dr. Vágó László fõiskolai tanár vezetésével. Az õ vezetõi tapasztalata, diplomáciai érzéke, de mindenek elõtt kiváló pedagógusi alkata ma is példa lehet valamennyi oktató kolléga számára. Méltó utódja volt Ludvig István, aki kiváló tervezõi, oktatói múlttal rendelkezett, alapos szakmai tudással, hatalmas munkabírással látta el a feladatát. Ezek az évek az elmélyült szakmai munka évei voltak, melyeknek eredményeire bizton lehetett alapozni. Rövid átmeneti idõszakban tanszékvezetõi feladatot látott el Dr. Horváth Róbert, és Dr. Majoros Imre. 1994-ben vette át Dr. Homonnay Györgyné dr. a tanszék vezetését. Õ akkor már régóta a hazai és a nemzetközi szakmai közélet elismert, aktív szereplõje volt. Magas szintû szakmai és tudományos munkájával a Mûszaki Fõiskolai Kar Épületgépészeti Tanszékének országos elismertséget szerzett. Hazai és nemzetközi kapcsolatait az oktatás, a tanszék illetve a kollégák szakmai fejlõdésének szolgálatába állította. Fáradhatatlanul dolgozott az épületgépész szakma fejlõdéséért. 2000 júliusától, a Debreceni Egyetem megalakulásától a vettem át a tanszék vezetését és jelenleg is ebben a minõségben tevékenykedem, munkában követve elõdeimet, megtartva és fejlesztve az általuk létrehozott hagyományokat, ápolva az ipari kapcsolatokat, folyamatosan az oktatás színvonalának fejlesztésén munkálkodva. A konzorciumban alapított új MSc szak, a Létesítménymérnöki szak indítását elõkészítettem a karon, és az országban elsõként 2008 szeptemberében Debrecenben meghirdetésre is került, és a megengedett maximális 25 fõ létszámmal megkezdtük az oktatást.
Az elmúlt években az oktatók tollából jegyzetek, szakkönyvek, értékes szakcikkek, tanulmányok születtek. Mûhelyeket, laborokat épültettünk, ezeket folyamatosan fejlesztettük, csakúgy, mint a tantervet, és a tanszék által oktatott tantárgyakat. Számos pályázatban közremûködtünk. Több szakmai céggel együttmûködésünket szerzõdéssel pecsételtük meg. Szorosan együttmûködünk számos külföldi és hazai felsõfokú társintézménnyel. Posztgraduális képzés keretén belül kétéves Gázszakmérnöki, és Épületgépész szakmérnöki képzéseket indítottunk. Kidolgozásra, és meghirdetésre került az egyéves Létesítményenergetikai szakmérnöki képzés.
14 év óta évente megrendezzük az "Épületgépészeti és Gépészeti szakmai napokat". Ezen Kelet-magyarország mûszaki életében rangossá vált rendezvényen közel 80 kiállító mutatja be az általuk gyártott vagy forgalmazott termékeket. A kiállítással egyidõben tudományos konferenciát is szervezünk, amelyen lehetõséget biztosítunk a mûszaki doktori iskolák PhD hallgatóinak is, hogy új kutatási eredményeikrõl beszámoljanak.
Több munkatársunk fontos szerepet tölt be tudományos egyesületekben, mérnöki kamarában, nemzetközi kutató csoportban, illetve aktívan közremûködnek szakcikkek, PhD dolgozatok lektorálásában, munkájukat a szakma különbözõ díjjal ismerte el.

Képzéseink, amelyek az épületgépész mérnökképzéshez köthetõk:


BSc képzés:
Gépészmérnöki szak, Épületgépész szakirányon 3,5 éves képzés indult 2005 õszén. A képzést nappali és levelezõ tagozaton indítottuk.
Az épületek technikai felszerelésének szakmai feladatai javarészt az épületgépészet szakterület körébe tartoznak. A klasszikus épületgépészet az ember komfort és higiéniás igényeit szolgáló gépészeti rendszerek összessége. A szakterület tartalmát a több mint fél évszázados gyakorlat egyértelmûen kijelölte, amely lényegében a vízellátás, használati melegvízellátás, csatornázás, fûtés, szellõzés, klímatizálás, gázellátás, szociálhigiéniai rendszerek témaköreit fogja át. Ezek a technikai rendszerek a szakterület fejlõdése következtében jelentõsen változtak, és ezt még inkább elõsegítették a technikai fejlõdés egészében végbement változások. Ezek között példaként lehet említeni az egyre nagyobb sûrûségû energiahordozók alkalmazását, a közszolgálati hálózatok elterjedését, a szabályozó elektronikai rendszerek megjelenését, a környezetvédelemmel kapcsolatos fokozott követelményeket, stb.
Az önálló épületgépészeti oktatás az elmúlt években ünnepelte létrejöttének fél évszázados jubileumát. Egy klasszikus tudomány esetén egy félévszázados idõtartam nem jelentõs, de egy olyan új szakterület, mely a mindennapi életünkkel szorosan összefüggõ technikai-technológiai fejlõdés szerves része, a lehetõségek, és a követelmények tekintetében jelentõs elvárásokat támaszt a mérnökökkel szemben. Az új épületgépészeti rendszerek tervezése, beüzemelése, üzemeltetése egyre kvalifikáltabb szakembereket, mérnököket kíván. A BSc-vel rendelkezõk, a megfelelõ számú kreditek és szakmai évek birtokában tervezõi jogosultságot is megszerezhetik. A végzettek elhelyezkedhetnek mérnökként a kereskedelemben, épületgépész rendszerek kivitelezésében, üzemeltetésében is.


MSc képzés:
Létesítménymérnök 2 éves képzést 2008 õszén indítottuk, csak nappali tagozaton. 2009 szeptemberében indítjuk újra nagyobb hallgatói keretszámmal, nem csak nappali, de levelezõ tagozaton is.
Három egyetem, a Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Dr. Barótfi István), a Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Mûszaki Kar (Dr.Magyar Zoltán), a Debreceni Egyetem AMTC Mûszaki Fõiskolai Kar (Halász Györgyné Dr.) konzorciumban 2006-ban megalapította az új szakot.
Az új szak alapításával olyan mérnökök képzése a cél, akik ismerik egy létesítmény megalkotásának és fizikai élettartamának összes fázisát, beleértve a létesítést, beüzemelést, fenntartást, üzemeltetést, felújítást. Követelmény továbbá, hogy széles spektrumú ismeretekkel rendelkeznek az épület rendszereirõl, azok egyes elemeirõl és úgy tudják kezelni a létesítményt, mint egy kiterjedt, integrált rendszert.
Ma egyre több korszerû, magas mûszaki, technikai színvonalú, nagy létesítmény épül: hûtött-fûtött lakóépületek, intelligens irodaépületek, uszodák, bevásárlóközpontok, stb. Az ipar is egyre újabb speciális gyártóhelyeket követel, például a mikroelektrotechnika vagy a biotechnológia speciális tisztasági követelményeit csak nagyon igényes légtechnikai rendszerekkel lehet kielégíteni.
Egyre szorosabb az épületek alrendszereinek kapcsolata, azok egymásra hatása is, hogy csak a szerkezettemperálást, vagy a fotovoltaikus kéthéjú tetõt, mint néhány kiragadott példát említsünk.
A tervezett képzés indítását az is indokolja, hogy a nagy tervezõ intézetek megszûnésével, egyre kevesebb az olyan állandó tervezõi teamek száma, ahol valamennyi szakterület képviselve van. Az önállóan mûködõ kisebb tervezõi csoportok egy-egy nagyobb projekt létesítésére alkalmi teameket alkotnak, és a specialisták mellett szükség van az alrendszerek egymásra hatását alaposabban ismerõ, a változtatások hatását rendszerszinten végiggondolni és korrektül kezelni képes létesítménymérnök közremûködésére.
A létesítménymérnök dolgozhat, mint tanácsadó mérnök, kivitelezõ mérnök, létesítmény menedzser, koordinálhatja egy létesítmény életét születéstõl, a karbantartáson és felújításon át akár a bontásig. Míg az objektum tervezésénél, kivitelezésénél koordinátori szerepet tölt be, rendszertervezõként képes lesz a létesítmények beüzemelésének megtervezésére és az üzemeltetés optimalizálására, a létesítmény diagnosztikai vizsgálatára.

Szakmérnöki képzés:
2009-es tanévre hirdettük meg elõször a Létesítményenergetikai szakmérnöki képzést.

MMK kötelezõ és szabadon választható oktatásában aktívan részt veszünk.

Képzéseinkrõl, az érvényes tantervekrõl, felvételi feltételekrõl a www.mfk.unideb.hu honlapon a szükséges információkat megtalálhatják.

Halász Györgyné PhD
Épületgépészeti Tanszék vezetõje
fõiskolai tanár

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai